UNIVERSAL CHAIN LINK UNIVERSAL CHAIN LINK

பொருத்துனர் பிரிவு மாணவர்களின்  செய்முறை ..
சிறியது முதல் பெரியது வரை அனைத்து NUT களையும் எளிமையாக கழற்றுவதற்கு மாணவர்களால் உருவாக்கப்பட்ட எளிய CHAIN WRENCH ..
நாள் : 20-04-2018

CLICK THE LINK

                  

National AnthemJ.ELANGOVAN.J.T.O.GOVT.ITI.TRICHY