2016 -2017 ஆம் ஆண்டிற்கான மாவட்ட கலந்தாய்வு

அரசு மற்றும் தனியார் தொழிற்பயிற்சி நிலையங்களில் 2016 -2017 ஆம் ஆண்டிற்கான மாவட்ட கலந்தாய்வு மூலம் மாணவர்களின் சேர்க்கை 11 -07 -2016 முதல் ஆரம்பம் .. 
BHEL CSR PROJECT 2015 - 2016

       BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED
                                  TRICHIRAPPALLI

                  CSR PROJECT 2015 - 2016

INAUGURATION OF RECONDITIONED MACHINE TOOLS (42 Nos) AT 
GOVT ITI TRICHYShri S.GOPINATH Avl,Executive Director, BHEL,   Trichy..
               INAUGURATION 
                        By     
     Shri S.GOPINATH Avl
         Executive Director,
                   BHEL,
                   Trichy..
National AnthemJ.ELANGOVAN.J.T.O.GOVT.ITI.TRICHY