2016 -2017 ஆம் ஆண்டிற்கான மாவட்ட கலந்தாய்வு

அரசு மற்றும் தனியார் தொழிற்பயிற்சி நிலையங்களில் 2016 -2017 ஆம் ஆண்டிற்கான மாவட்ட கலந்தாய்வு மூலம் மாணவர்களின் சேர்க்கை 11 -07 -2016 முதல் ஆரம்பம் .. 
National AnthemJ.ELANGOVAN.J.T.O.GOVT.ITI.TRICHY