தஞ்சைக்கு செல்லுங்கள் தரணியை வெல்லுங்கள்

மாணவர்களே ,
                                             தஞ்சைக்கு  செல்லுங்கள் 
                                                             தரணியை வெல்லுங்கள்National AnthemJ.ELANGOVAN.J.T.O.GOVT.ITI.TRICHY