கடலூர் அரசினர் தொழிற்பயிற்சி நிலையத்தில் மாண்புமிகு தமிழக முதலமைச்சர் அவர்களின் விலையில்லா மிதிவண்டிகள், விலையில்லா மடிக்கணினி மற்றும் உயர்த்தப்பட்ட கல்வி தொகை வழங்கும் விழா.


  கடலூர் அரசினர் தொழிற்பயிற்சி நிலையத்தில்  மாண்புமிகு தமிழக முதலமைச்சர் அவர்களின் விலையில்லா மிதிவண்டிகள், விலையில்லா மடிக்கணினி  மற்றும் உயர்த்தப்பட்ட கல்வி தொகை வழங்கும் விழா.

                                 DATE:03-01-2014

HONORABLE MINISTER M.C.SAMPATH M.Sc,M.L.A AVL,  MINISTER  OF COMMERCIAL AND REGISTRATION DEPARTMENT

National AnthemJ.ELANGOVAN.J.T.O.GOVT.ITI.TRICHY