அனைவருக்கும் எங்கள் ஆசிரியர் மாணவர்களின் கிருஸ்துமஸ் மற்றும் புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள்.

                                                          அனைவருக்கும் எங்கள் ஆசிரியர் மாணவர்களின் கிருஸ்துமஸ் மற்றும் புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள்.Ordnance Factory Itarsi Recruitment 2013 – 123 Durwan, MTS, CPW, Fitter & Other Posts: 

Ordnance Factory Itarsi under Govt of India, Ministry of Defence has posted employment notification for the recruitment of the 123 Durwan, MTS, CPW, Fitter & Other Posts in semi skilled grade of Non-Industrial & Industrial Establishment. Eligible candidates can send their applications with in 21 days and far flung areas with in 28 days from the date of publication of advertisement. Other details like age limit, educational qualification, selection process and how to apply are given below…

Ordnance Factory Vacancy Details:
Total No. of Posts: 123
Names of the Posts:
1. Post Graduate Teacher (Chemistry): 01 Post
2. Sr. Nurse Grade II: 02 Posts
3. Laboratory Assistant: 02 Posts
4. Store Keeper: 01 Post
5. Civilian Motor Driver (OG): 07 Posts
6. Supervisor Gr. III Canteen: 01 Post
7. Fireman: 13 Posts
8. Photogrpher: 01 Post
9. Telephone Operator Gr. II: 01 Post
10. Ward Sahayak: 02 Posts
11. Durwan: 17 Posts
12. Multi Tasking Staff: 15 Posts
13. CPW (SS): 35 Posts
14. Electrician (SS): 09 Posts
15. Carpenter (SS): 03 Posts
16. Fitter Refrieration (SS): 04 Posts
17. Fitter Electronics (SS): 03 Posts
18. Fitter General (SS): 03 Posts
19. Fitter Instrument (SS): 01 Post
20. Boiler Attendant (SS): 02 Posts

Age Limit: Candidates age limit should be between 18 to 30 years for post 1, 3, 18 to 27 years for post 2, 4, 6, 7 to 10, 20 to 27 years for post 11, 18 to 32 years for posts 5, 13 to 20, 18 to 25 years for post 12 as on last date for receipt of application. Age relaxation will be applicable as per the rules.

Educational Qualification: Candidates should pass Masters Degree in concerned subject and Degree or Diploma in Teaching or Education for post 1, 10+2 or equivalent examination with Science subjects for post 2, Higher Secondary in Science or equivalent for post 3, 12th (10+2) or Equivalent for post 4, Matriculation for post 5, 6, 11, 12, 10th Class for post 7,10, Matriculate with Diploma in Photography and two years experience in photography for post 8, Class XII pass. Proficiency in handling of PBX Board and Electronics Exchanges for post 9, 10th Class or equivalent and should have National Apprentice Certificate (NAC) and National Council of Vocational Training Certificate in the relevant trades failing which by ITI or equivalent Diploma/Certificate holder for posts 13 to 20.

Selection Process: Candidates will be selected based on their performance in written test, trade test, skill test, endurance Test and interview.

Application Fee: Candidates have to pay the application fee of Rs. 100/- for posts 1, 2 Rs.50/- for posts 3 to 20 in the form of crossed Indian Postal Order/ Demand Draft in favour of General Manager, Ordnance Factory, Itarsi. SC/ST/PHP candidates and Ex-serviceman are exempted from the payment of the fee.

How to Apply: Eligible candidates can apply through prescribed application format as published in the employment news and rozgar samachar, fill that form in English or Hindi, with his/her own handwriting and must be signed at appropriate place as well as his/her full Thumb Impression at the prescribed space, affix the recent passport size photograph on it and send along with the copies of certificates duly attested by a gazetted officer and postal order/DD, by super scribing the top of the envelope with Name of the Post applying for, should reach to the General Manager, Ordnance Factory, Itarsi (M.P)-461122 with in 21 days from the date of publication of the advertisement in the Employment News paper and Rozgar Samachar. In case of applicants residing in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim and oerhr far flung areas can send their applications with in 28 days from the date of advertisement.

Important Dates:
Date of Advertisement: 21-12-2013 to 27-12-2013.
Last Date for Receipt of Applications is with in 21 Days from the Date of Publication of Advertisement in the Employment News Paper.
Last Date for Receipt of Applications from Far Flung areas is with in 28 days from the date of publication of advertisement.

For more details regarding age limit, educational qualification, selection process and how to apply and other, click on the following link….

Click here for Recruitment Advt & Application FormNational AnthemJ.ELANGOVAN.J.T.O.GOVT.ITI.TRICHY