உடனே வேலை வாய்ப்பு --SUNGWOO GESTAMP HITECH (CHENNAI)LIMITED

                               உடனே வேலை வாய்ப்பு 

           SUNGWOO GESTAMP HITECH  (CHENNAI)LIMITED 


பொருத்துநர் பயிற்சி முடித்து பரிட்சை எழுதியுள்ள மாணவர்களே ,
உடனே 
                 SUNGWOO GESTAMP HITECH  (CHENNAI )LIMITED ன் 
                SENIOR OFFICER - IR Mr.N .P .SOUNDARARAJAN  அவர்களுக்கு
                 9003060745 என்ற எண்ணுக்கு போன் செய்யுங்கள்.

                                  உடனே வேலை வாய்ப்பு 


                                   கிடைத்த வாய்ப்பை வெல்லுங்கள்.

                           SUNGWOO GESTAMP HITECH  (CHENNAI )LIMITED ன் 
                           SENIOR OFFICER - IR Mr.N .P .SOUNDARARAJAN .

         


              Mr.N.P.SOUNDARARAJAN அவர்களைதொடர்புகொள்ள முகவரி  9003060745

National AnthemJ.ELANGOVAN.J.T.O.GOVT.ITI.TRICHY