எங்கள் மாணவர் செல்வங்களுக்கு வாழ்த்துக்கள்


எங்கள் திருச்சி அரசு தொழிற் பயிற்சி நிலயத்தில் படித்து தற்சமயம் BHEL மற்றும் OFT என பல்வேறு நிறுவனங்களில்  பணிபுரியும் எங்கள் மாணவர் செல்வங்களுக்கு வாழ்த்துக்கள்.
1.


2.

3.


4.


5.6.                                                                                7.                                         8
                                   

                                        9.                                      1011

                              12

                                      13

14

மேலும் மாணவர்கள் வருவார்கள் !

(என்னுடன் FACEBOOK ல்  தொடர்பில் உள்ள மாணவர்களை மட்டும் இப்பகுதியில் வெளியிட்டுள்ளேன்.)

National AnthemJ.ELANGOVAN.J.T.O.GOVT.ITI.TRICHY