துணை இயக்குனர் , ஆசிரியர்கள், மாணவர்களின் நெஞ்சார்ந்த நன்றி மடல்தமிழக அரசு தொழிற்பயிற்சி மாணவர்களுக்கும் 
அரசினர் தொழிற் பயிற்சி நிலையங்களுக்கும் 
அனைத்து சிறப்பு சலுகைகளும் வழங்கிய 
மாண்புமிகு  தமிழக முதலமைச்சர் இதயதெய்வம் புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்களுக்கு
 எங்கள் துணை இயக்குனர் , ஆசிரியர்கள், மாணவர்களின் சிரம் தாழ்த்திய நன்றிகள் .. 
National AnthemJ.ELANGOVAN.J.T.O.GOVT.ITI.TRICHY