ஆயுதபூஜை 2010 & 2012

                                                         அன்றையஆயுதபூஜை 
                                                   

                                                       இன்றைய ஆயுதபூஜை 
                                                                             

National AnthemJ.ELANGOVAN.J.T.O.GOVT.ITI.TRICHY