அன்பார்ந்த மாணவர்களே இன்று முதல் அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலையங்களில் விண்ணப்பங்கள் வழங்கப்படுகிறது .

அன்பார்ந்த மாணவர்களே இன்று முதல் அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலையங்களில் விண்ணப்பங்கள் வழங்கப்படுகிறது .
இந்த அறிய வாய்ப்பினை அனைவரும் பயன்படுத்தி கொள்ளவும் 


National AnthemJ.ELANGOVAN.J.T.O.GOVT.ITI.TRICHY